മണ്ടന്‍

അസ്തമിച്ച സൂര്യന്‍
ഈ നശിച്ച ലോകത്തിലേക്ക്‌
അവസാനമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ
ഏതെങ്കിലും രശ്മിയുടെ
ജാതകം മാറ്റിയെഴുതിയിട്ടാണത്രെ
സമയം അടുത്ത പകലിന്റെ
വരവ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്……
കാരണം മാറ്റിയെഴുതാത്ത
ജാതകങ്ങള്‍ സത്യം വിളിച്ചു പറയുമത്രെ
അങ്ങിനെയുള്ള സത്യങ്ങള്‍ ഈ
ലോകത്തിനെ കൂടുതല്‍ നാശത്തിലേക്ക്
നയിക്കുമത്രെ…
ഓരോ മണ്ടന്‍ വിശ്വാസങ്ങളും
വിലയിരുത്തലുകളും….
ഏതായാലും മര്‍ത്ത്യന് എല്ലാ പ്രഭാതവും
അല്പം നൊസ്സ് കൂടുതല്‍ സമ്മാനിക്കുന്നു
എന്നത് ശരി തന്നെ…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: