നാല് വരികള്‍

നിന്റെ ശൂന്യതയില്‍
ആരും കാണാതെ
നിനക്കുമാത്രം വേണ്ടി
എഴുതിയതായിരുന്നു
ആ നാല് വരികള്‍…..
അത് നീ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി
വിളിച്ചു പറയരുതായിരുന്നു
ഇപ്പോള്‍ ആവര്‍ക്കും വേണമത്രെ
അവരുടെ ശൂന്യതയില്‍
കുത്തി നിറയ്ക്കാന്‍
നാല് വരികള്‍
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: