പട്ടി

വണ്ടി ഇടിച്ച്
പിടഞ്ഞു ചത്ത പട്ടിയെ
കാണുമ്പോള്‍
ആരും ചോദിക്കാറില്ല
അതിനു പേ പിടിച്ചിരുന്നൊ എന്ന്….
വണ്ടിക്കാരനെ തന്നെ കുറ്റം പറയും……
കാരണം പട്ടിയെ ഓര്‍ത്തുള്ള
വിഷമം കൊണ്ടല്ല…….
ആ പട്ടിക്കു പകരം
താനായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നോര്‍ത്തിട്ട്….
ഒരിക്കലെങ്കിലും മനസ്സില്‍ ഒരു
പട്ടിയാകാത്ത ഏതു മര്‍ത്ത്യനാനുള്ളത്……
മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements


Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: