പ്രാതല്‍

ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു
പിന്നെ ഒന്നു കൂടി
പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു….
സൂര്യ ഭാഗം മുകളിലായി
തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന
കൊഴിമുട്ടകളെ അവനും
ആര്‍ത്തിയോടെ നോക്കി
അടുപ്പില്‍ നിന്നും പ്ലേറ്റിലേക്ക്
അതിവിദഗ്ദ്ധമായി കൊരിയിട്ടപ്പോള്‍
അവയും അനുസരണയോടെ പൊട്ടാതെ
ചേര്‍ന്നിരുന്നു……
ബുള്‍സ് ഐ റെഡി…..
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: