ആഗ്രഹങ്ങള്‍

ആഗ്രഹങ്ങള്‍
വീണ്ടും നടക്കാതിരിക്കാനായി മാത്രം
ഓരോന്നായി മനസ്സില്‍ ഒരിടമന്വേഷിച്ചു
വരുന്നു…..
ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ
പലവഴി തെളിച്ച്
യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും അകലെ
സ്വപ്നത്തിന്റെ ഏതോ –
അസംഭവ ലോകത്ത്
തളച്ചിടാന്‍ ശഠിക്കുന്നു
പലകുറി താകീത് നല്‍കിയിട്ടും
പിന്നെയും ഒന്നും വകവെക്കാതെ
അല്പാല്‍പ്പമായി കാര്‍ന്നു തിന്നുന്നു
ഒരിക്കലും ഓടുങ്ങില്ലേ മര്‍ത്ത്യാ…
നിന്റെ ഈ നശിച്ച ആഗ്രഹങ്ങള്‍….Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: