വേണ്ടിയിരുന്നില്ല

വേണ്ടിയിരുന്നില്ല…
ഞാന്‍ പണ്ട് എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്തത്ര
സൂചിക്കുത്ത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി
നിന്റെ പേര് തുന്നി പിടിപ്പിച്ച
അതെ തൂവാല കൊണ്ട് തന്നെ
വേണ്ടിയിരുന്നില്ല….
ആരിലോ നിനക്കുണ്ടായ
ആ ചെറുക്കന്റെ മൂക്കിള തുടക്കാന്‍…
ആ തൂവാലയെ കുറിച്ച്
അതിന്റെ ജീവിത യാത്രകളെ കുറിച്ച്
എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക്..
എല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ ഛെ!
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: