പണയം

പണയപ്പെടുത്തിയത് വീടല്ല
അതിന്റെ ഉള്ളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി
പണിതുയര്‍ത്തിയ ഓര്‍മ്മകളാണ്
പണയപ്പെടുത്തിയത് സ്വര്‍ണ്ണമാലയല്ല
അതിടെണ്ട കഴുത്ത് തന്നെയാണ്
അവര്‍ കഴുത്തിന്‌ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്
അതില്ലാതെ എന്ത് സ്വര്‍ണ്ണം… എന്ത് വീട്…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: