കുന്തം

കുന്തം വിഴുങ്ങി
ഇപ്പോള്‍ തോന്നുന്നു –
പുഴുങ്ങിയിട്ട് വിഴുങ്ങാമായിരുന്നു
ഇത് പണ്ടാറടങ്ങാന്‍
തീരെ ദഹിക്കുന്നില്ല…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s