ഉത്തരം

ഇന്നലെ ഞാന്‍ ചോദിച്ച
ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഒരുത്തരമായി
അവള്‍ മുന്‍പില്‍ വന്നു നിന്നു
ഒരു മഹാ സംഭവം തന്നെ
പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം
ഞാനാരാണെന്നവള്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍
എനിക്കുത്തരം മുട്ടി…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: