മൂര്‍ച്ച

വിണ്ടുകീറിയ ചുണ്ടില്‍ വീണ്ടും
ജെല്ല് പുരട്ടിയല്ലേ? കൊള്ളാം
ഇനി മൂര്‍ച്ചയുള്ള വാക്കുകള്‍
ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കു..
അവ വീണ്ടും വിണ്ടു കീറും…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത, നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: