തളരാതെ

അറ്റം കാണാതെ മുന്നില്‍ കിടക്കുന്ന
വഴികളില്‍ ഒരുറുമ്പിനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കണം…
തളരാതെ ഒരിക്കലും നിര്‍ത്താതെ
ഈ വഴികളൊന്നും എങ്ങോട്ടും –
നയിക്കുന്നില്ലെന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും
ഒരുറുമ്പിനെ പോലെ, പലപ്പോഴും
ഒരദൃശ്യനായി ഈ ജീവിതത്തില്‍ കൂടി നടക്കണം…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s