രൂപം

അവളുടെ മിഴികളില്‍
പണ്ട് ഞാനോളിപ്പിച്ചു വച്ച
എന്റെ തന്നെ രൂപം
ഇന്ന് പേരെടുത്ത് വിളിച്ച്
അവളെനിക്ക്‌ തിരിച്ചു തന്നു…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s