കാത്തിരുപ്പ്

കാത്തിരുപ്പ് നല്ലതാണ്
എന്നെങ്കിലും തീരുമെങ്കില്‍
ഇനി തീരാഞ്ഞാല്‍ നന്നേ മുഷിയും
അവസാനം തീര്‍ന്നാലൊ?
അതെ കാത്തിരുപ്പിനെ
ഓര്‍ത്തായിരിക്കും പിന്നെയുള്ളയിരുപ്പ്
മര്‍ത്ത്യന്റെ ഒരു കാര്യം

-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s