വാക്കിലെ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍

മഷി മാറ്റിയെഴുതി ഞാന്‍ വാക്കുകളെ വീണ്ടും
ആ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ മാറിയ വരകളെ നോക്കി ഞാന്‍
വരയിലെ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ വരികളില്‍ കാണുമോ
വരിയിലെ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ വാക്കിലും ചേരുമോ
വര്‍ണ്ണത്തില്‍ വാക്കുകള്‍ പുതിയ അര്‍ഥങ്ങള്‍ തേടുമോ
അതോ –
വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ക്കിടയിലും എന്റെ വാക്കുകള്‍ അര്‍ത്ഥശൂന്യങ്ങളാകുമോ

മര്‍ത്ത്യന്‍Categories: കവിത

1 reply

  1. അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താത്ത വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ നല്ലതാണ്, നമ്പു..

    നമ്മുടെ പന്ന്യം പറഞ്ഞപോലെ, സദാ ദോശ ആകാം, മസാല ദോശ ആര്‍ഭാടം!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: