നുറുങ്ങുകൾ – 1

തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മുന്നോട്ടോടുന്ന
വഴികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും
സ്വയം മറന്നു വയ്ക്കും….
അന്ന് തീരും,
സ്വയം മറന്ന് കളിച്ചുണ്ടാക്കിയ
പ്രതാപവും അഹങ്കാരവുമെല്ലാം….
-മർത്ത്യൻ-

Advertisements


Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: