നുറുങ്ങുകൾ – 1

തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മുന്നോട്ടോടുന്ന
വഴികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും
സ്വയം മറന്നു വയ്ക്കും….
അന്ന് തീരും,
സ്വയം മറന്ന് കളിച്ചുണ്ടാക്കിയ
പ്രതാപവും അഹങ്കാരവുമെല്ലാം….
-മർത്ത്യൻ-Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: