നുറുങ്ങുകള്‍ – 2

കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളെല്ലാം
കൂട്ടി വച്ച് കത്തിച്ച തീയിൽ
മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന നിശബ്ദദയൊക്കെ
വെന്തെരിഞ്ഞു കാണും അല്ലെ…?
ഇനി ചെവി പോത്തിയാലും കേൾക്കും
കാലം തോളിലേറ്റി കൊണ്ടു
പോകുമ്പോൾ വാവിട്ട് കരഞ്ഞ
ചില ഓർമ്മകൾ….
-മർത്ത്യൻ-Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: