റിബണ്‍

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം
ഇന്നും കണ്ടു
ആ ലൈന്‍ ബസ്സിലെ
അതേ സീറ്റില്‍ ആ ചുവന്ന
റിബണ്‍ കെട്ടിയ തലമുടി
നിന്റെ മകളായിരിക്കുമോ..?
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: