എന്റെ ജീവിതം

ഒഴുകി തീര്‍ന്ന വാക്കുകളുടെ അവസാനം
ഇറ്റിറ്റായി വീണു കൊണ്ടിരുന്ന
ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത ചില
അര്‍ത്ഥ ശൂന്യതകളുണ്ടായിരുന്നു
അതിലൊന്നായിരുന്നു
അവസാനം ഞാന്‍ തേടിപ്പിടിച്ചെടുത്ത്
ലോകത്തിനു മുന്‍പാകെ അഹങ്കരിച്ച
എന്റെ ജീവിതവും…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements


Categories: കവിത, നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: