മനസ്സിലായോ…?

കണ്ണു തുറിച്ച് പേടിപ്പിച്ചു നോക്കി
നാക്ക് കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചു
പിന്നെ തെറി വിളിച്ചു..
മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഒപ്പം നെറ്റി ചുളിച്ച്
പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു
എന്നിട്ടോ വല്ല മാറ്റവും വന്നോ..?
വരും…കൈ നീട്ടി മുഖം നോക്കി
ഒന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോള്‍ ശരിയാവും
എല്ലാം…മനസ്സിലായോ…?
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത, നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: