സ്വപ്നങ്ങളെ

ഉണരാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളെ
സ്നേഹിച്ച്, ഉറങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത
സ്വപ്നങ്ങളോട്‌ പരിഭവം കാട്ടുന്നത്
ശരിയാണോ മര്‍ത്ത്യാ….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത, നുറുങ്ങുകള്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: