തോന്നല്‍

വളരെ ദൂരം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നടന്നു
എന്നൊരു തോന്നല്‍
വെയിലും മഴയും ഒക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങിനെ
എവിടുന്നോ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക്
ആരും വിളിക്കാതെ വലിഞ്ഞു കയറി
വന്നവനെ പോലെ….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: