മർത്ത്യലൊകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ് – 18 (ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസ്)

1956ലെ നോബൽ ജേതാവും സ്പാനിഷ് കവിയുമായ ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസിന്റെ കവിതകളുമായി മറ്റൊരു മർത്ത്യലൊകംCategories: പോഡ്.കാസ്റ്റ്

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: