മർത്ത്യലൊകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ് – 18 (ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസ്)

1956ലെ നോബൽ ജേതാവും സ്പാനിഷ് കവിയുമായ ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസിന്റെ കവിതകളുമായി മറ്റൊരു മർത്ത്യലൊകം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s