മർത്ത്യലൊകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ് – 15 (കോൺസ്റ്റാന്റിനോസ് പി. കവാഫിസ്)

ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഗ്രീക്ക് കവി കോൺസ്റ്റാന്റിനോസ് പി. കവാഫിസിനെ പരിചയപ്പെടാം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s