മര്‍ത്ത്യലൊകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ്റ് – 4

മലയാളത്തിന്റെ കവി ഓ.എൻ.വി ഇനി ഓർമ്മ മാത്രം. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വരികളിലൂടെ വഴിയുണ്ടാക്കി തന്ന കവിക്ക്‌ മർത്ത്യലോകത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലി….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s