മര്‍ത്ത്യലൊകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ്റ് – 3

ഈ ആഴ്ച്ച മർത്ത്യലോകം നാലാം എപ്പിസോഡ്… അമേരിക്കൻ കവി പിനെറോവിന്റെ ഒരു പരിഭാഷ attempt പിന്നെ ചില നുറുങ്ങുകളും പാട്ടുകളുംCategories: പോഡ്.കാസ്റ്റ്, Uncategorized

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: