പേടിക്കണ്ട…

വിളക്കണച്ച് കിടന്നോളു പേടിക്കണ്ട…
പേടിപ്പിക്കാന്‍ വരുന്ന മുഖം മൂടികള്‍
ഇരുട്ടില്‍ തപ്പി തടഞ്ഞു വീഴട്ടെ
അപ്പോള്‍ നമുക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ച്
കൈ കൊട്ടി ചിരിച്ച് അവരെ കളിയാക്കാം
പേടിക്കണ്ട വിളക്കണച്ച് കിടന്നോളു…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: