താഹാ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ‘വെയർ’ #10 NPM19

ഫിലിസ്‌ഥീൻ കവി താഹാ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ (Taha Muhammad Ali born 1931 in Saffuriyya, Galilee – October 2, 2011) വെയർ (Where) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ..

വെയർ (Where)
————-
കവിത എവിടെയ്‌ക്കോ
മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു
വാക്കുകൾ തീർത്തൊരു രാത്രിയുടെ മറവിൽ,
മേഘങ്ങളുടെ കാതോർക്കലിന്റെ പിന്നിൽ,
കാഴ്ചയുടെ ഇരുട്ടും കടന്ന്,
സംഗീതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിനുമപ്പുറം,
അവിടെ മറഞ്ഞു നിന്നും പ്രകാശിച്ചും അങ്ങിനെ….

ഈ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്റെ പെൻസിൽ പോലും
കണ്ടു പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തവസ്ഥയിൽ അതിനെ
എവിടെയാണൊളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
എന്നെനിക്കെങ്ങനെ
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും?

താഹാ മുഹമ്മദ് അലി
പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻCategories: Malayalam translation

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: