മർത്ത്യലൊകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ് – 9 (ഒർഹാൻ വേലി കാനിക്ക്)

മർത്ത്യലോകത്തിന്റെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ട്ടർക്കിഷ് കവി ഒർഹാൻ വേലി കാനിക്കിനെ പരിചയപ്പെടാംCategories: പോഡ്.കാസ്റ്റ്

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: