മർത്ത്യലോകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ്റ് – 7 (കാൾ സാൻഡ്ബർഗ്)

മർത്ത്യലോകത്തിന്റെ ഏഴാം അദ്ധ്യായം അമേരിക്കൻ കവി കാൾ സാൻഡ്ബർഗിന് വേണ്ടി. അദ്ധേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കവിതകൾ പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ‘A Father To A Son’ പിന്നെ ‘Streets Too Old’.Categories: പോഡ്.കാസ്റ്റ്

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: