വാക്കുകള്‍

മനസ്സില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത്
കുറിച്ചിട്ട വാക്കുകള്‍ ചിലപ്പോള്‍
താളുകള്‍ വിട്ട് കടിക്കാന്‍ വരും
എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പിന്നെ അവയെ
താളുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെയെഴുതാന്‍
കഴിയില്ല….ശ്രമിച്ചു നോക്കു….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: