മിഗ്വേൽ പിനേറൊ

വിസിറ്റിംഗ് എ ഫ്രെണ്ട് അറ്റ്‌ ദി കോൾഡ് ഷോപ്പ് – മിഗ്വേൽ പിനേറൊ

ലോകം വിഡ്ഢി ദിനം ആചരികുന്പോൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ദേശിയ കവിത മാസത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ മിഗ്വേൽ പിനേറോയുടെ ‘വിസിറ്റിംഗ് എ ഫ്രെണ്ട് അറ്റ്‌ ദി കോള്‍ഡ് ഷോപ്പ്’ (visitin a friend-at the cold shop) എന്ന കവിത പരിഭാഷ ചെയ്ത് ഈ കവിത മാസത്തിന് തുടക്കമിടുന്നു…. മിഗ്വേൽ പിനേറൊ ന്യുയോറിക്കന്‍ ഡയസ്പ്പോറയുടെ ഒരു… Read More ›