മലയാളം പരിഭാഷ

26/30 | വൺ അവർ | എറിക്ക് ഫ്രൈഡ്

ഓസ്ട്രിയൻ-ജർമ്മൻ കവി എറിക്ക് ഫ്രൈഡിന്റെ (Erich Fried 6 May 1921 – 22 November 1988) വൺ അവർ (One Hour) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ (26/30) പരിഭാഷ. വൺ അവർ One Hour ——— ഒരു കവിത തിരുത്തുന്നതിൽ ഞാനൊരു… Read More ›

25/30 | ദി ഏൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് | മിറോസ്ളാവ് ഹോലുബ്

ചെക്ക് കവി മിറോസ്ളാവ് ഹൊലുബിന്റെ (Miroslav Holub 13 September 1923 – 14 July 1998) ‘ദി ഏൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്’ (The end of the world) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ (25/30) പരിഭാഷ. ദി ഏൻഡ് ഓഫ്… Read More ›

24/30 | ബമാക്കൊ | അന്റോണിയോ അഗൊസ്റ്റീനോ നെറ്റോ

അംഗോളയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനപ്പെട്ട കവിയുമായിരുന്ന അന്റോണിയോ അഗൊസ്റ്റീനോ നെറ്റോയുടെ (António Agostinho Neto 17 September 1922 – 10 September 1979) ബമാക്കൊ (Bamako) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ (24/30) പരിഭാഷ ബമാക്കൊ (Bamako) —————- ബമാക്കൊ! അവിടെ ഒരിലയുടെ… Read More ›

23/30 | മീ | ഹൈരിൽ അൻവർ

ഇൻഡോനേഷ്യൻ കവി ഹൈരിൽ അൻവറിന്റെ (Chairil Anwar 26 July 1922 – 28 April 1949) മീ (Me) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ (23/30) പരിഭാഷ മീ (Me) (ഞാൻ) ————- എന്റെ സമയം വരുന്പോൾ ആരും എനിക്കു വേണ്ടി കരയില്ല,… Read More ›

22/30 | സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി | വിസ്‌ലാവ ഷിംബോർസ്‌ക

പോളിഷ് കവിയും 1996ലെ നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയുമായ വിസ്‌ലാവ ഷിംബോർസ്‌കയുടെ (Wisława Szymborska 2 July 1923 – 1 February 2012) സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി (Some Like Poetry) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ (22/30) പരിഭാഷ. സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി… Read More ›

21/30 | ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ | ബ്ലാഗാ നിക്കോളോവാ ഡിമിത്രോവ

ബൾഗേറിയൻ കവിയും ബൾഗേറിയയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായിരുന്ന ബ്ലാഗാ നിക്കോളോവാ ഡിമിത്രോവയുടെ (Blaga Nikolova Dimitrova 2 January 1922 – 2 May 2003) ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ (Ars Poetica) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ (21/30) പരിഭാഷ. ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ ————— നിങ്ങളുടെ ഓരോ… Read More ›

20/30 | ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് | പിയേർ പഒലോ പസോളിനി

ഇറ്റാലിയൻ സിനിമ സംവിധായകനും കവിയുമായിരുന്ന പിയേർ പഒലോ പസോളിനിയുടെ (Pier Paolo Pasolini 5 March 1922 – 2 November 1975) ‘ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ്’ (The Resistance and Its Light) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപതാമത്തെ (20/30)… Read More ›

19/30 | ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് | വാസ്കോ പോപ്പ

സെർബിയൻ കവി വാസ്കോ പോപ്പയുടെ (Vasko Popa June 29, 1922 – January 5, 1991) ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് (Hide-And-Seek) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പത്തൊൻപതാമത്തെ (19/30) പരിഭാഷ. ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് —————— ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നൊളിക്കുന്നു അവന്റെ നാവിന്റെ… Read More ›

18/30 | ദി എംറ്റിൻസ് ഓഫ് എ മാൻ | ജോവാ കബ്രാൽ ഡി മെലോ നെറ്റോ

ബ്രസീലിയൻ കവിയും നയതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ജോവാ കബ്രാൽ ഡി മെലോ നെറ്റോയുടെ (João Cabral de Melo Neto January 9, 1920 – October 9, 1999) ‘ദി എംറ്റിൻസ് ഓഫ് എ മാൻ’ എന്ന കവിതയുടെ (The emptiness of man) മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന… Read More ›

17/30 | ദി റിട്ടേർൺ | ടാഡേവൂഷ് റൂസെവിച്ച്

പോളിഷ് കവിയും നാടകകൃത്തും പരിഭാഷകനുമായിരുന്ന ടാഡേവൂഷ് റൂസെവിച്ചിന്റെ (Tadeusz Różewicz October 9, 1921 – April 24, 2014) ദി റിട്ടേർൺ (The Return) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പതിനേഴാമത്തെ (17/30) പരിഭാഷ. ദി റിട്ടേർൺ ———— പെട്ടന്ന് ആ ജനലു തുറക്കും… Read More ›