പിൻ വാതിലുകൾ

അന്വേഷണം

നിന്റെ രക്തത്തിന് മധുരമാണെന്ന്… കൈനഖങ്ങൾക്കിടയിൽ പറ്റി പിടിച്ചു കിടന്ന ചെളി പുരണ്ട ചുവന്ന മാംസത്തിന് ഉപ്പുരസമാണെന്ന്…. നിന്റെ കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ സാരിയുടെ നിറം മഞ്ഞയായിരുന്നെന്ന്… പിടഞ്ഞിരുന്ന കാലുകളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമെ കൊലുസ്സ് കണ്ടുള്ളൂ എന്ന്… വളകൾ മുൻപേ ഊരി മേശയുടെ വലിപ്പിൽ വച്ചിരുന്നെന്ന്….. മേശമേൽ ചിക്കൻ കറിയും ചപ്പാത്തിയും ചോറും പപ്പടവും പൊരിച്ച മീനും… Read More ›