നുറുങ്ങുകൾ

നുറുങ്ങുകൾ – 1

തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മുന്നോട്ടോടുന്ന വഴികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്വയം മറന്നു വയ്ക്കും…. അന്ന് തീരും, സ്വയം മറന്ന് കളിച്ചുണ്ടാക്കിയ പ്രതാപവും അഹങ്കാരവുമെല്ലാം…. -മർത്ത്യൻ-