തത്സുജി മിയോശി

ഫാമിലി – തത്സുജി മിയോശി

ജാപ്പനീസ് കവിയും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരുന്ന തത്സുജി മിയോശി (Tatsuji Miyoshi)യുടെ ‘ഫാമിലി’ (Family) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. മിയോശിയുടെ കവിതകളിൽ സമകാലിക ജീവിതത്തിന്റെ ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലുകളും പ്രകടമാണ്. ഫാമിലി —— അയാളുടെ മകൻ സ്‌കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അച്ഛൻ ദിവസവും കവിതകളെഴുതിത്തുടങ്ങി കവിതകൾ ഒരു തൊപ്പിയായും, സഞ്ചിയായും, പാഠപുസ്തകങ്ങളായും, ക്രയോൺസ് പെൻസിലുകളായും പിന്നൊരു ചെറിയ… Read More ›