കാൾ സാൻഡ്ബർഗ്

മർത്ത്യലോകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ്റ് – 7 (കാൾ സാൻഡ്ബർഗ്)

മർത്ത്യലോകത്തിന്റെ ഏഴാം അദ്ധ്യായം അമേരിക്കൻ കവി കാൾ സാൻഡ്ബർഗിന് വേണ്ടി. അദ്ധേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കവിതകൾ പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ‘A Father To A Son’ പിന്നെ ‘Streets Too Old’.