പോഡ്.കാസ്റ്റ്

Penpositive Outclass പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ജേർണൽ

മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പോഡ്‌കാസ്റ്റും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്… രണ്ടും എന്റെ ഒരു പഠന രീതിയായാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്…. മലയാളം കുടുതലും വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി വായിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈയിടെ കുടുതലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്റെയൊരു ജേർണലിന്റെ ശബ്ദാവിഷ്‌ക്കാരമാണ്… ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിന് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും കൊണ്ടു വരും എന്ന് ചെറുപ്പത്തിലേ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്……. Read More ›

മർത്ത്യലൊകം മലയാളം പോഡ്.കാസ്റ് – 16 (അന്റോണിയോ മച്ചാഡോ)

ഹാസ് മൈ ഹാർട്ട് ഗോൺ റ്റു സ്ലീപ്പ് —————————- എന്റെ ഹൃദയം ഉറങ്ങാൻ പോയോ? എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ തേനീച്ചക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയോ മനസ്സിന്റെ ജലചലിതചക്രം വറ്റിയിരിക്കുന്നു പാത്രം ശൂന്യമാണ് ഉള്ളിൽ എന്താ നിഴൽ മാത്രമാണോ? അല്ല എന്റെ ഹൃദയം ഉറക്കമല്ല അത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഉറക്കമല്ല, സ്വപ്നങ്ങളും കാണുന്നില്ല വിദൂരതയിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ നോക്കി കണ്ണുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നു… Read More ›