നിസാർ ഖബാനിയുടെ ഡയലോഗ് #24 npm2019

സിറിയൻ കവി നിസാർ ഖബാനിയുടെ (Nizār Tawfīq Qabbānī 21 March 1923 – 30 April 1998) ഡയലോഗ് (Dialogue) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ

ഡയലോഗ് (Dialogue)
——————-
എന്റെ പ്രണയം
ഒരു മോതിരമോ വളയോ ആണെന്ന് പറയരുത്
എന്റെ പ്രണയം ഒരു ഉപരോധമാണ്,
സാഹസികതയും എടുത്തുചാട്ടവുമാണ്
അന്വേഷണത്തിലൂടെ മരണത്തിലേക്ക്
നീങ്ങുന്ന ഒന്നാണ്…

എന്റെ പ്രണയം ഒരു ചന്ദ്രനായിരുന്നെന്ന് പറയരുത്
എന്റെ പ്രണയം ചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരു സ്‌ഫോടനമാണ്

നിസാർ ഖബാനി
പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻCategories: Malayalam translation

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: