ജോസഫ് ബ്രോഡ്സ്കിയുടെ ‘സ്റ്റോൺ വില്ലേജെസ്’ #21 npm19

1987ലെ നോബൽ ജേതാവും റഷ്യൻ കവിയുമായ ജോസഫ് ബ്രോഡ്സ്കിയുടെ (24 May 1940 – 28 January 1996) ‘സ്റ്റോൺ വില്ലേജെസ്’ Stone Villages എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ…

‘സ്റ്റോൺ വില്ലേജെസ്’ Stone Villages
——————————–
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഗ്രാമങ്ങൾ.
ഒരു ദേവാലയം കുപ്പിയിലിട്ടു വച്ച ഒരു മദ്യശാലയുടെ ജനാല.
മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയ പശുക്കൾ.
രാജാക്കന്മാർക്കായുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ.

ഒരു പഴഞ്ചൻ സൂട്ട് ധരിച്ചൊരാൾ
ഒരു തീവണ്ടിക്ക് യാത്രാമംഗളം നേർന്നിട്ട്
മകൾക്ക് ഒരു മന്ദസ്മിതം സമ്മാനിച്ച്
എല്ലാത്തിനെയും പോലെ കടലും ലക്ഷ്യമാക്കി
കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങി പോയി
ഒരു ചൂളംവിളി ഉയരുന്നു.

മേൽക്കൂരക്ക് മുകളിലുള്ള അനന്തമായ ആകാശം
പക്ഷികളുടെ പാട്ട് നിറയുന്പോൾ കൂടുതൽ നീലിക്കുന്നു
പാട്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്പോൾ…
പക്ഷി ചെറുതായി തോന്നിക്കുന്നു.

-ജോസഫ് ബ്രോഡ്സ്കി-
പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻCategories: Malayalam translation

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: