ഹാൻ യോങ്-ഉൻന്റെ ‘പാർട്ടിങ് ക്രിയേറ്സ് ബ്യൂട്ടി’ #20 npm19

കൊറിയൻ കവി ഹാൻ യോങ്-ഉൻന്റെ (August 29, 1879 – June 29, 1944) ‘പാർട്ടിങ് ക്രിയേറ്സ് ബ്യൂട്ടി’ (Parting Creates Beauty) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ…

‘പാർട്ടിങ് ക്രിയേറ്സ് ബ്യൂട്ടി’ (Parting Creates Beauty)
————————-
വിടവാങ്ങല്‍ സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
പകലിന്റെ നശ്വരമായ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിടവാങ്ങലിൽ
പ്രത്യേകിച്ചൊരു സൗന്ദര്യവുമില്ല..
രാത്രിയുടെ കറുത്ത പട്ടിലുമില്ല…
മരണത്തിന് കീഴടങ്ങാത്ത അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിലുമില്ല;
ഒരിക്കലും വാടാത്ത ശോഭായാർന്ന സ്വർഗ്ഗീയ പുഷ്പത്തിലുമില്ല
എന്റെ പ്രിയതമേ, വിടവാങ്ങളില്ലെങ്കിൽ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന മരണത്തിൽ നിന്നും
സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല
വിടവാങ്ങലെ!
വിടവാങ്ങല്‍ സൗന്ദര്യമുളവാക്കുന്നു

-ഹാൻ യോങ്-ഉൻ-
പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻCategories: Malayalam translation

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: