ഓസ്കാർ ഹാനിന്റെ ‘ഔർസ്’ #17 NPM19

ചിലിയൻ കവി ഓസ്കാർ അർതുറോ ഹാൻ ഗാർസെസിന്റെ (Óscar Arturo Hahn Garcés born 5 July 1938) ‘ഔർസ്’ (Hours) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ…

‘ഔർസ്’ (Hours)

ഒരു ചെറിയ പട്ടണം
നിരപ്പായൊരിടത്ത് ഒരു തീവണ്ടി നിർത്തി

എല്ലാ ചെളിക്കുണ്ടിലും
ബധിരത പൂണ്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉറക്കമായി
വെള്ളം ഒരു യവനിക കണക്കെ
കാറ്റത്തിളക്കി…

രാത്രിയും ആ തോട്ടത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നാടി

ഉന്മേഷമാർന്നൊരു ചാറ്റൽ മഴ….
പൂക്കൾ മൂടിയ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും,
നക്ഷത്രങ്ങൾ വാർന്നൊഴുകി

അവിടെയും ഇവിടെയുമായി
ചില മൂത്തുപഴുത്ത നിമിഷങ്ങൾ

ജീവന്റെ ഒരു തുള്ളി

ഓസ്കാർ ഹാൻ
പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻCategories: Malayalam translation

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: