മാറിൻ സൊറേസ്ക്കുവിന്റെ ‘ഗേറ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ഓഫ് യുവർ നെയിം’ #16 NPM19

റൊമാനിയൻ കവിയും നോവലിസ്റ്റും കഥാകൃത്തുമായ മാറിൻ സൊറേസ്ക്കുവിന്റെ (Marin Sorescu 29 February 1936 – 8 December 1996) ‘ഗേറ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ഓഫ് യുവർ നെയിം’ (Getting Used to Your Name) എന്ന കവിതയുടെ പരിഭാഷ…

‘ഗേറ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ഓഫ് യുവർ നെയിം’
(Getting Used to Your Name)
——————————–
നടക്കാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം,
ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
ഒരു കുഞ്ഞെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ പെരുമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലാണ്
‘അതെന്താണ്…?’
അവർ ചോദിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കും.
നിങ്ങൾ തപ്പിത്തടയും, വിക്കി വിക്കിയിരിക്കും….
അങ്ങിനെ നിങ്ങൾ വളരെ അനായാസമായ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ,
നിങ്ങളുടെ പേര് ഇനി ഒരു പ്രശ്നമാവാതെ മാറും.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് മറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്
പക്ഷെ വിഷമിക്കരുത്…
ഇതൊരു ഇടവേള മാത്രമാണ്

പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ…
നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മൂടല്‍മഞ്ഞ് ഉയരുമ്പോൾ,
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴി കണ്ടെത്തിത്തുടങ്ങും…
ആ അനന്തമായ ഇരുട്ടിൽ
നിങ്ങളുടെ (നിങ്ങൾ തന്നെ മറന്ന് പോയ) ആ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധ
നിങ്ങളുടെ പെരുമായുള്ള ആ പൊരുത്തപ്പെടൽ..

നിങ്ങളെ ആരൊക്കെയോ തോന്നിയപോലെ വിളിച്ചിരുന്നത് –
ജമന്തി, വൈരക്കല്ല്‌, കറുത്ത പക്ഷി,
മൈന, ബുൾബുൾ, ഇളംകാറ്റ്
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് തലയാട്ടുമ്പോൾ
എല്ലാം ശരിയാവും:
ഈ ഭൂമി, ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉരുണ്ടിട്ട്,
ആ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങിനെ കറങ്ങും

മാറിൻ സൊറേസ്ക്കു
പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻCategories: Malayalam translation

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: