അഡോണിസിന്റെ കവിത ‘ഐ സെഡ് അൺറ്റു യു’ #8 NPM2019

അഡോണിസ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സിറിയൻ കവി അലി അഹ്മദ് സൈദ് എസ്‌ബെർ (Ali Ahmad Said Esber born 1 January 1930) എഴുതിയ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു (I Said Unto You) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ.

ഐ സെഡ് അൺറ്റു യു (I Said Unto You)
—————
ഞാൻ കടലുകൾ എനിക്ക് കവിത വായിച്ച് തരുന്നത് കേട്ടു
മുത്തുച്ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ മണികൾ കിലുങ്ങുന്നതിന്റെ ശബ്ദം
എന്റെ കാതിൽ പതിഞ്ഞു.

ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു:
സാത്താന്റെ വിവാഹത്തിനും കഥയിലെ വിരുന്നിനും
എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ പാട്ടുകൾ പാടി.

ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു:
മഴയുടെ ചരിത്രത്തിൽ,
വിദൂരതയിലുള്ളൊരു തിളക്കത്തിൽ
ഒരു യക്ഷിയുടെ ഭവനം
ഞാൻ കണ്ടു.

കാരണം ഞാനെന്റെ കണ്ണുകളിൽ യാത്രയാവുന്നു,
വിദൂരതയുടെ ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പിൽ
ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു
എല്ലാം കണ്ടു…

-അഡോണിസ്-
പരിഭാഷ (മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: