23/30 | മീ | ഹൈരിൽ അൻവർ

ഇൻഡോനേഷ്യൻ കവി ഹൈരിൽ അൻവറിന്റെ (Chairil Anwar 26 July 1922 – 28 April 1949) മീ (Me) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ (23/30) പരിഭാഷ

മീ (Me) (ഞാൻ)
————-
എന്റെ സമയം വരുന്പോൾ
ആരും എനിക്കു വേണ്ടി കരയില്ല,
നിങ്ങളടക്കം..
ആ കണ്ണീരൊക്കെ പോയി തുലയട്ടെ..

ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു വിട്ടൊരു
വന്യ മൃഗമാണ്…

വെടിയുണ്ടകൾ എന്റെ തൊലിയിൽ തുളച്ചു കയറാൻ മതി
പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും

എന്റെ മുറിവുകളും വേദനയും കാര്യമാക്കാതെ
ആക്രമിച്ചു കൊണ്ട്
ആക്രമിച്ചു കൊണ്ട്
പീഡനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതു വരെ

ഞാനിതിനൊരു വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല…

എനിക്ക് ഒരായിരം വർഷം ജീവിക്കണം….

-ഹൈരിൽ അൻവർ-
(പരിഭാഷ-മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation, X പരിഭാഷ

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: