16/30 | ഐ ഹിയർ | പോൾ സെലാൻ

ജർമ്മൻ കവിയും പരിഭാഷകനുമായ പോൾ സെലാനിന്റെ (Paul Celan 23 November 1920 – 20 April 1970) ഐ ഹിയർ (I Hear) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പതിനാറാമത്തെ (16/30) പരിഭാഷ.

ഐ ഹിയർ
————-

ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ഒരു കോടാലി പൂവണിഞ്ഞെന്ന്,
ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ആ സ്ഥലത്തിനൊരു പേരിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന്

ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ആ റൊട്ടിക്കഷ്ണം, അവന്റെ മുഖത്തുള്ള നോട്ടം,
തൂക്കിലേറ്റിയവനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്,
ആ റൊട്ടിക്കഷ്ണം, അവന്റെ ഭാര്യ അവനായി ചുട്ടെടുത്തതാണ്,

ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ജീവിതത്തെ
നമ്മുടെ ഏക ആശ്രയമായിട്ടവർ
നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു
-പോൾ സെലാൻ-
(പരിഭാഷ-മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation, X പരിഭാഷ

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: