6/30 | എ കോൺവെർസേഷൻ ത്രൂ ദി ഡോർ | അന്നാ സ്വീർ

പോളിഷ് കവി അന്നാ സ്വിറിന്റെ (1909–1984) എ കോൺവെർസേഷൻ ത്രൂ ദി ഡോർ (A Conversation Through the Door) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. രണ്ടാം ലോക മഹാ യുദ്ധവും, മാതൃത്വവും, സ്ത്രീ ശരീരവും, കാമാതുരതയും അടങ്ങുന്നതാണ് അന്നയുടേ പല കവിതകളും
2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസമാഘോഷിക്കാനായി ആറാമത്തെ (6/30) പരിഭാഷ.

എ കോൺവെർസേഷൻ ത്രൂ ദി ഡോർ
കതകിനിടയിലൂടെ ഒരു സംഭാഷണം
-അന്നാ സ്വീർ-
—————————-
പുലർച്ച അഞ്ച് മണിക്ക്
ഞാൻ അവന്റെ കതകിൽ ചെന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചു
ഞാൻ കതകിനിടയിലൂടെ പറഞ്ഞു
സ്ലിസ്‌ക്കാ സ്ട്രീറ്റിലെ ആശുപത്രിയിൽ
നിന്റെ മകൻ, ആ പട്ടാളക്കാരന്‍, മരിക്കുകയാണ്

അവൻ കതക് പാതി തുറന്നു
അതിന്റെ ഓടാന്പൽ മുഴുവനായി മാറ്റുന്നില്ല
അവന്റെ പിന്നിലായി അവന്റെ ഭാര്യ
നിന്നു വിറച്ചു.

ഞാൻ പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ മകൻ ചോദിക്കുന്നു
അവന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടു വരാൻ.
അവൻ പറഞ്ഞു: അവന്റെ അമ്മ വരില്ല
അവന്റെ പിന്നിലായി ഭാര്യ
നിന്നു വിറച്ചു.

ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഡോക്ടർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു
അവനു വീഞ്ഞു നൽകാം
അവൻ പറഞ്ഞു: അല്പം കാത്ത് നിൽക്കു.

അവൻ പാതി തുറന്ന കതകു വഴി
എനിക്കൊരു കുപ്പി തരുന്നു
കതകടയുന്നു, താഴും വീഴുന്നു,
രണ്ടാമതൊരു താഴു കൂടി വീഴുന്നു.

കതകിന്റെ മറുവശത്ത് അവന്റെ ഭാര്യ
പ്രസവവേദനയിലെന്ന പോലെ അലറിക്കരയുന്നു
– അന്നാ സ്വീർ –
(പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻ)

Advertisements


Categories: Malayalam translation, X പരിഭാഷ

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: