ഓൾഡ് ഗ്രിഫ് | ലിയോണാർഡോ സിനിസ്ഗിയാളി | 2018 ദേശീയ കവിതാ മാസം 4/30

ഇറ്റാലിയൻ കവി ലിയോണാർഡോ സിനിസ്ഗിയാളിയുടെ (Leonardo Sinisgalli 1908–1981) ഓൾഡ് ഗ്രിഫ് (Old Grief) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ

വൃദ്ധർക്ക് ദുഃഖം വളരെ വേഗത്തിൽ വരും
മധ്യാഹ്നത്തിൽ
ഒഴിഞ്ഞ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിലിരിക്കുന്പോൾ
പെട്ടന്നവരുടെ കണ്ണ് നിറയും
ആകസ്‌മികമായി അതിരറ്റൊരു വിഷാദം അവരെ പിടികൂടും
അവർ ഉണങ്ങിയൊരു പെയറിന്റെ കഷ്ണം ചുണ്ടോടടുപ്പിക്കും,
അല്ലെങ്കിൽ ഓടിന്റെ മുകളിൽ വച്ച് ചുട്ട അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാന്പ്
ചിലപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ,
ഒരു ഒച്ചിന്റെ സന്ദര്‍ശനമോ പോലും,
ആ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിന് ഒരല്പം അയവു വരുത്തതും

-ലിയോണാർഡോ സിനിസ്ഗിയാളി-
പരിഭാഷ-മർത്ത്യൻCategories: Malayalam translation, X പരിഭാഷ

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: