നിങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്കായി ഇതാ കുറെ വാക്കുകൾ

മനസ്സിൽ കുറെ വാക്കുകൾ വന്നു നിറയുന്നുണ്ട്. ചിലതിനർത്ഥമുണ്ട് ചിലതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിൽ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇതിൽ നിന്നുമൊരു കവിത ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു. ഇന്ന് വന്നിരുന്ന് അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുത്ത് നിരത്തി വച്ചു. ഇതാ…….

നിങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്കായി ഇതാ കുറെ വാക്കുകൾ
—————————————-

ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്തോരു മുഖത്തെ
കണ്ണുനീരിൽ ഒരവധി മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചു.

തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ? എന്നെ…
ആ യാത്രാമൊഴിയിൽ അടങ്ങിയ പുഞ്ചിരി.

കഴിയില്ല എന്നറിയാം
എങ്കിലും നടന്നു തീരാൻ പറ്റാത്ത ദൂരം
നെറ്റിയിൽ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മർത്ത്യൻ.

സ്വന്തം കണ്ണിൽ ഒരു രഹസ്യം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച്
അപരിചിതരുടെ മനസ്സിലേക്ക്
ഓടിപ്പോകുന്നു ഒരു ബാല്യം.

തീരുവാൻ കഴിയാതെ അവസാന ശാസം വലിക്കുന്ന
വിറകു കൊള്ളിയിൽ
ഒരു യൗവനം നിശ്ചലമാകുന്നു.

മരണം
യവനിക ഉയരാനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടക്ക്
ആരോ തേങ്ങി കരയുന്നു

ഇത്രയും ബലഹീനമാണല്ലോ
പറഞ്ഞു പഠിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ,
കണ്ണടക്കുന്പോൾ അതും നീറ്റലായി
ഇല്ലാതാകുന്നു.

ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ ഗ്ളാസ്സിൽ
ഒരു തുള്ളി ജീവൻ പകർന്നു.

ഒടുവിലത്തെ വരിയിൽ ഒരു കയറും കെട്ടി

വാക്കുകൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ
ഒരു പാട്ടു പാടി.

കഥക്ക് അല്പം ഇരുട്ട് പകരാൻ
വിളക്കണച്ചു

ഒരു നിമിഷം ആ കണ്ണൊന്നു തുറന്നു

സ്വപ്നം പിന്നെയും തുടരും

-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: