അരയന്‍

കടൽ അവളുടെ കഥ അരയനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു,
അവളുടെ ആഴങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായി നീന്തിക്കളിക്കുന്ന മീനുകളെ കുറിച്ച്,
അവനൊരിക്കലും പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ആ മീനുകളെ കുറിച്ച്.

കടൽ അവളുടെ കഥ മീനുകളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു,
അവർ ആകാശം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ –
അവരെ പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരരയനെ കുറിച്ച്.

അരയൻ അവന്റെ കഥ തോണിയെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു,
അതിനോട് ശാന്തമായി ആടിക്കളിക്കാതിരിക്കാൻ പറയുന്നു.
ആകാശം കാണാൻ വരുന്ന മീനുകളെ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്
പേടിപ്പിച്ചോടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു.

കടലും മീനുകളും തോണിയുമെല്ലാം അരയന്റെയുള്ളിൽ ഭദ്രം.
അരയൻ നമ്മുടെയെല്ലാം ഉള്ളിൽ ശാന്തം.Categories: കവിത

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: