പോയെട്രി – കാർലോസ് ഡ്രാമോണ്ട് ഡി അന്ത്രാടെ

ബ്രസീലിയൻ കവി കാർലോസ് ഡ്രാമോണ്ട് ഡി അന്ത്രാടെ (Carlos Drummond de Andrade)യുടെ ‘പോയെട്രി’ (Poetry) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ.

പോയെട്രി
———–
എന്റെ പേനക്ക് എഴുതാൻ
ഒരു താത്പര്യമില്ലാത്തോരു വരിയെ
കുറിച്ചാലോചിച്ച്,
ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ചു.

ഇതാ ഇവിടെ,
ഇവിടെ ഉള്ളിൽ, അസ്വസ്ഥമായി,
എങ്കിലും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയോടെ.
പുറത്തിറങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ
അതിവിടെ ഉള്ളിലുണ്ട്.

പക്ഷെ ഈ നിമിഷത്തിന്റെ കവിത,
അതെന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലും
നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു.

-കാർലോസ് ഡ്രാമോണ്ട് ഡി അന്ത്രാടെ-
(പരിഭാഷ-മർത്ത്യൻ)
ഏപ്രിൽ കവിതാ മാസത്തിലെ 24 -മത്തെ പരിഭാഷ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s